Polityka prywatności

I. Dane osobowe.


§1

Administratorem Danych Osobowych jest Hifimedia.pl Arkadiusz Nowak ul Getta Żydowskiego 20 Zduńska Wola.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub drogą elektroniczną poprzez arek@hifimedia.pl

§2

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych jak
imie i nazwisko
adres ,na który ma zostać wysłane zamówienie
numer telefonu
adres email,który służy nam do przekaznia Ci informacji o kolejnych krokach realizacji zamówienia

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu i w tym znaczeniu jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością założenia konta w sklepie internetowym oraz dokonywania zakupów przez sklep internetowy hifimedia.pl lub skorzystania z usługi Newsletter.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§3

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
1.W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.
Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy kupna i zamówienia. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie dokonującej dostawy kurierskiej Dpd lub Poczty Polskiej oraz obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
2.Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.
3.Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
4.Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
5.W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6.W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

§4
Prawo użytkownika:
1. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Administrator zaprzestanie przetwarzania w tych celach danych Użytkownika, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§5

1. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

§6

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione przez: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawców Administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe itp..

§7

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje:

a. prawo dostępu do danych Użytkownika oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych Użytkownika;

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;(w celu usunięcia wszelkich danych prosimy o kontakt arek@hifimedia.pl)

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać on-line w sekcji „Moje konto”, bądź poprzez kontakt bezpośredni na adres: arek@hifimedia.pl


§8

1. W chwili obecnej Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania danych Użytkownika poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

§9


Ochrona danych osobowych
1. Zabezpieczenie danych osobowych
Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Staramy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

§10


Zakres udostępniania danych
1. Danych osobowych jakie otrzymujemy od użytkownika nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.


§11
Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

§12
Kontakt
Firma zbierająca dane:
HIFIMEDIA.PL Arkadiusz Nowak
ul. Getta Żydowskiego 20
98-220 Zduńska Wola
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
arek@hifimedia.pl
tel. 502780289